Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W KRAPKOWICACH

Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustala się: regulamin Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy zatrudnieni w Poradni pracownicy pedagogiczni.

§2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni a w czasie jego nieobecności, osoba pełniąca jego obowiązki.

§3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§4. Zebrania planowane Rady Pedagogicznej są organizowane z początkiem i na końcu roku szkolnego, po pierwszym półroczu, a także
w innych terminach wyznaczonych potrzebami.

§5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego poradnie albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§6. Na tydzień przed planowanym zebraniem członkowie Rady Pedagogicznej są informowani zarządzeniem Dyrektora o terminie obrad oraz
o planowanej tematyce posiedzenia.

§7. Dopuszcza się możliwość zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej bez obowiązku tygodniowego wyprzedzenia powiadomienia o terminie posiedzenia.    

§8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

§9. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni oraz raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości w danym roku szkolnym.

§10. Uczestnictwo pracowników pedagogicznych w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowe.

§11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się poza obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych.

 

Rozdział 2

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§1. Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie, diagnozowanie i wdrażanie działań służących jakościowemu rozwojowi Poradni. 

§2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

    1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,

    2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

    3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

    4) ustalanie regulaminu swojej działalności.

§3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

    1) organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych,

    2) projekt planu finansowego Poradni,

    3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

    4) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału czynności pracownikom pedagogicznym w ramach wynagrodzenia zasadniczego
        oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

§4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu i jego zmian oraz uchwala statut poradni.

 

Rozdział 3

SZCZEGÓLNE KOMPETENCJE CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora Poradni.

§2. W przypadku określonym w § 1. organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wynikach Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§3. Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo wyrażania opinii w stosunku do kandydata na stanowisko Dyrektora.  

 

Rozdział 4

SZCZEGÓLNE KOMPETENCJE DYREKTORA

 

§1. Dyrektor Poradni wstrzymuje wnioskowanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Rozdział 5

ORGANIZACJA PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

§1. Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek przygotowania niezbędnych materiałów i uczestniczenia w jej posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia o jego terminie i tematyce.

§2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały i opiniuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§3. Forma głosowania w określonej sprawie ustalana jest każdorazowo przez Radę Pedagogiczną w zależności od specyfiki problemu poddanego głosowaniu.  

§4. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

§5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół Rady Pedagogicznej powinien być sporządzony w terminie 14 dni od daty zebrania i udostępniony do wglądu dla członków Rady Pedagogicznej.

§6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub pominięcia ważnych kwestii poruszanych podczas obrad członek Rady Pedagogicznej zgłasza uwagi do protokołu na początku następnego posiedzenia.

§7. Księgę protokołów można udostępnić członkom Rady Pedagogicznej i upoważnionym przedstawicielom Kuratorium Oświaty w Opolu.

§8. Dyrektor i członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste pracowników Poradni bądź innych osób, a także naruszyć dobre imię Poradni.

§9. O przewidywanej nieobecności na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jej członek jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącego i wyjaśnić przyczyny nieobecności 

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1. Zmiany w regulaminie następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§2. Każdy członek Rady jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność służbową w ramach obowiązującego prawa.

§3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Poradni po uprzednim uchwaleniu go na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§4. Tracą ważność dotychczasowe ustalenia dotyczące problematyki niniejszego regulaminu. 

 

Regulamin przyjęto w aktualnej wersji w formie uchwały wchodzącej w życie w dniu 01.09.2008r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 29.08.2008r.