Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Pracy

Regulamin pracy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krapkowicach

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach.

§ 2

1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, bez względu na zajmowane stanowisko.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 3

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:
  1) Pracodawcy - należy przez to rozumieć Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach.
  2) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.

 

Rozdział II

Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników

§ 4

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
  1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
     stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
  2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu
      ich uzdolnień i kwalifikacji, staranności i należytej jakości pracy,
  3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,  
      przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na
      zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp oraz kierować ich
      na profilaktyczne badania lekarskie,
  5) podejmować działania zapobiegające wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
  7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
  9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
10) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
11) wpływać na kształtowanie w Poradni zasad współżycia społecznego,
12) przeciwdziałać lobbingowi.

§ 5

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
  1) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi
      przepisami lub zasadami współżycia społecznego,
  2) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami.
 

§ 6

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:
  1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami,
  2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze
      oraz podczas urlopu,
  3) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełnienia jednakowych obowiązków,
  4) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP,
  5) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.

§ 7

1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń Dyrektora Poradni, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę.
2. Do obowiązków pracownika należą, w szczególności:
  1) przestrzeganie ustalonego w Poradni czasu pracy,
  2) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Poradni porządku,
  3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i przepisów ppoż.,
  4) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
  5) wykonywanie pracy w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie
      zawodowe oraz zasady racjonalnego działania,
  6) używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,
  7) dbanie o dobro Poradni i jego minie oraz o ład i porządek w miejscu pracy,
  8) zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  9) niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zauważonym w Poradni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
 10) w razie powstania zagrożenia ostrzeżenie współpracowników i innych osób o grożącym niebezpieczeństwie.

§ 8

Pracownikom zabrania się:
  1) spożywania na terenie Poradni napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod
      wpływem takich napojów lub środków,
  2) palenia tytoniu na terenie poradni,
  3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody Dyrektora, miejsca pracy,
  4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody Dyrektora, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,
  5) wykorzystywania bez zgody Dyrektora sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności nie związanych z wykonywaną pracą,
  6) nie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

Rozdział III

Organizacja  i czas pracy

§ 9

1. Każdy pracownik jest obowiązany do punktualnego rozpoczynania pracy i potwierdzania obecności przed rozpoczęciem pracy na liście obecności.
2. Na liście obecności odnotowuje się wszystkie zwolnienia od pracy, urlopy, okresy usprawiedliwionej i nie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

§ 10

Pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jedynie za zezwoleniem Dyrektora Poradni.

§ 11

Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest zabezpieczyć urządzenia i materiały, dokumenty lub podobne przedmioty pracy i pozostawić miejsce pracy w należytym porządku.

§ 12

1. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracownika prowadzącego sprawy kadrowe o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym, warunkujących nabycie lub utratę uprawnień do właściwych świadczeń.
2. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o istotnych zmianach swoich danych osobowych.

§ 13

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Czas pracy powinien być przez pracownika w pełni wykorzystany na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 14

1. Czas pracy pracownika administracji i obsługi wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Praca poszczególnych pracowników administracji i obsługi świadczona jest zgodnie z ustalonym indywidualnie przez dyrektora poradni tygodniowym harmonogramem czasu pracy dostosowanym do potrzeb instytucji
3. Soboty są dniami wolnymi od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Czas pracy pracownika pedagogicznego, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
5. W ramach czasu pracy pracownik pedagogiczny obowiązany jest realizować:
   - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi, bądź na ich rzecz, w wymiarze 20 godzin tygodniowo,
     które podlegają ewidencjonowaniu,
   - inne czynności wynikające z zadań statutowych Poradni,
   - zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
6. Pracownik pedagogiczny do pracy w Poradni przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.
7. Pracowników poradni zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje 5 dniowy tydzień pracy.
8. Tydzień roboczy w poradni obejmuje dni od poniedziałku do piątku.

§ 15

1. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
2. Pracownikom przysługuje wolny czas na zasadzie „godzina za godzinę” za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy, w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

Rozdział IV

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

§ 16

1. Pracownik jest zobowiązany do uprzedzenia dyrektora poradni o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, jeżeli przyczyna ta jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
3. Po ustaniu przyczyny nieobecności w pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie nieobecność tę usprawiedliwić.
4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
   1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu:
       a) choroby,
       b) konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny,
       c) pobytu w szpitalu,
       d) porodu,
   wystawione zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania o 
   czasowej niezdolności do pracy;
  2) decyzja właściwego organu lub uprawnionego podmiotu wydana na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu
      gruźlicy;
  3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki  
      nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza;
  4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wydane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
      organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o 
      wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami – zawierające adnotację
      potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;
  5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek
      nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 13 godzin.
5. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy pracownik składa – osobiście, przez inną osobę lub drogą pocztową –  
osobie prowadzącej listę obecności nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
6. Niedotrzymanie 7-dniowego terminu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy powoduje obniżenie o
25% wysokości wynagrodzenia chorobowego za okres od 8 dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego,
chyba że opóźnienie w doręczeniu zwolnienia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 62 ustawy oświadczeniach
społecznych z ubezpieczenia społecznego z dn. 17 grudnia 1974r. z późn. zm., w zw. z art. 92 par. 2 Kodeksu pracy).

 

Rozdział V

Udzielanie urlopów

§ 17

1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i wg zasad określonych w kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela, w terminie ustalonym z pracodawcą i zawartym w tzw. rocznym planie urlopów pracowników poradni.
2. Urlop może być udzielany w częściach, ale co najmniej jedna część udzielanego wypoczynku nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych.
3. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed terminem jego rozpoczęcia pracownik ma obowiązek złożyć do pracodawcy wniosek urlopowy.
4. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze  proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.

§ 18

1. Pracodawca udziela pracownikowi „urlopu na żądanie” w terminie przez niego wskazanym w wymiarze nie większym niż 4 dni w danym roku kalendarzowym.
2. Pracownik jest zobowiązany zgłosić żądanie udzielenia urlopu pracodawcy oraz pracownikowi do spraw kadr i płac, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

§ 19

Na pisemny wniosek pracownika Dyrektor Poradni może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

 

VI

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 20

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy w tym regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może zastosować:
  1) karę upomnienia,
  2) karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować również karę pieniężną, w wysokości określonej w Kodeksie pracy.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu, o którym mowa w ust. 3, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
5. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
6. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiskareprezentującej pracownika organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
7. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§ 21

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Rozdział VII

Nagrody i wyróżnienia

§ 22

1, Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy oraz podnoszą jej jakość, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
- nagroda pieniężna,
- dyplom uznania,
2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 przyznaje Dyrektor Poradni.
3. Pracownik może każdorazowo otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę czy wyróżnienie.
4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Rozdział VIII

Wypłata wynagrodzenia

§ 23

1. Wynagrodzenie za pracę pracownikom pedagogicznym wypłaca się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.
2. Wynagrodzenie za pracę pracownikom administracji i obsługi wypłaca się raz w miesiącu, w ostatnim dnia miesiąca kalendarzowego, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3. Wynagrodzenie wypłaca się za pisemną zgodą pracownika na wskazany przez niego rachunek bankowy.
4. W dniu wypłaty pracownik otrzymuje wydruk informujący o wysokości i składnikach wynagrodzenia, wielkości i tytułu potrąceń.

 

Rozdział IX

Ochrona pracy kobiet

§ 24

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

§ 25

Kobietom zabronione jest wykonywanie następujących prac:

1. Wykonywanie prac z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy przekracza:

1)  przy pracy stałej 5000 kJ na zmianę roboczą :           
2)  przy pracy dorywczej 20 kJ/min.

2. Wykonywanie prac przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie przekraczającej:
    1) 12 kg – przy pracy stałej,
    2) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

§ 26

Kobietom w ciąży zabronione jest wykonywanie następujących prac:

1. Wykonywanie prac z dużym wysiłkiem fizycznym, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy przekracza 2900 kJ na zmianę roboczą.
2. Wykonywanie prac przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie przekraczającej:
   a) 3 kg – przy pracy stałej,
   b) 5 kg – przy pracy dorywczej.
3. Wykonywanie prac w pozycji wymuszonej.
4. Wykonywanie prac w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
5. Wykonywanie prac przy obsłudze komputerów wyposażonych w monitory ekranowe – powyżej 4 godzin na dobę.


Rozdział X

Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 27

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.
2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
3. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
    - organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
    - zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień 
      w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
   - zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
   - zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

§ 28

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
4) poddawać się wstępnym. okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
5) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Poradni wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
6) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

§ 29

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa u ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§ 30

1. Każdy nowo zatrudniany pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z przepisami bhp i p.poż. oraz poinformowany w trakcie wstępnego szkolenia bhp o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez niego pracą.
2. Niezależnie od przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pracownicy na stanowiskach obsługi zostają zapoznani z zasadami bhp i p.poż. na swoim stanowisku pracy.
3. W trakcie zatrudnienia pracownicy podlegają szkoleniom okresowym z zakresu bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

1. Ustala się dla pracowników obsługi zatrudnionych na stanowisku sprzątaczki następujące rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy użytkowania:
   a) chustka na głowę – 12 miesięcy,
   b) fartuch z tkanin syntetycznych – 2 szt./12 miesięcy,
   c) trzewiki profilaktyczne tekstylne – 12 miesięcy,
   d) rękawice gumowe – do zużycia.
2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okres używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy.
3. Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzieloną
mu odzież i obuwie robocze i użytkowanie jej w czasie pracy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Pracownikom, którzy używali własnej odzieży i obuwia roboczego wypłaca się każdego roku kalendarzowego ekwiwalent pieniężny.
5. Przy naliczaniu ekwiwalentu bierze się pod uwagę aktualne średnie ceny obowiązujące w jednostkach handlowych prowadzących obrót tą odzieżą i obuwiem roboczym.
6. Pranie odzieży roboczej powierza się pracownikom.
7. Za pranie odzieży roboczej pracownicy, każdego roku kalendarzowego, otrzymują ekwiwalent pieniężny uwzględniający aktualne ceny, odpowiadający równowartości ceny 3,0 kg proszku do prania.

 

Rozdział XI

Postępowanie w razie lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości

§ 32

1. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości Dyrektor Poradni nie dopuści go do wykonywania pracy i przebywania na terenie zakładu pracy.
2. Dyrektor Poradni odsunie od pracy pracownika, który spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.
3. Pracownikowi, w stosunku do którego istnieje podejrzenie lub stwierdzono naruszenie obowiązku trzeźwości, przysługuje na jego żądanie prawo przeprowadzenia badania trzeźwości.
4. Pracownik ma natomiast obowiązek poddania się badaniu, jeżeli:
    - uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości,
    - zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu  
      alkoholu.
5. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości, przeprowadzenie takiej kontroli zaleca się organom policji.
6. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół z kontroli. Protokół sporządza się również, gdy pracownik odmawia poddania się badaniu.
7. W razie stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu wynikiem badania, pracownik ma obowiązek ponieść koszty tego badania.

 

Rozdział XII

Profilaktyczna opieka zdrowotna

§ 33

1. Kandydaci do pracy oraz zatrudnieni pracownicy podlegają badaniom lekarskim profilaktyczny w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
2. Badania lekarskie przeprowadza jednostka służby zdrowia lub lekarz posiadający odpowiednie uprawnienia, z którym Poradnia zawarła stosowną umowę.
3. Pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym co najmniej 4 godziny na dobę przy obsłudze monitora ekranowego komputera, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego komputera.
4. Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ustala się biorąc pod uwagę aktualne średnie ceny obowiązujące w jednostkach handlowych.
 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 34

1. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go
do wiadomości pracowników poprzez potwierdzenie podpisem na liście dołączonej do niniejszego regulaminu.
2. Nowo przyjmowani pracownicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem pracy i zobowiązują się do jego przestrzegania przed przystąpieniem do pracy.

 

Uzgodnienie ze związkami zawodowymi.

Data podania regulaminu do wiadomości pracownikom 12.10.2006 r.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.10.2006r.