Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 145/2016

ZARZĄDZENIE NR 145/2016

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28.12.2016r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach obowiązującego od dnia 21.10.2006 r.

Na mocy art. 104 2 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. Zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

Zarządza się, co następuje:

§1.  W regulaminie Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach obowiązującego od dnia 21.10.2006r.:

  1. w § 14 po punkcie 8. dodaje się punkt 9., punkt 10. i punkt 11 w brzmieniu:

„9. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników Poradni wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się odpowiednio pierwszego dnia miesiąca okresu rozliczeniowego, a kończy ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.

10. Z uwagi na potrzeby organizacji pracy Poradni ustala się następujące okresy rozliczeniowe: listopad-styczeń, luty-kwiecień, maj-lipiec, sierpień-październik.

11. W roku 2017 3 miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem 01.02.2017r.”

        2. w § 15 punkt 2. otrzymuje brzmienie:
           „2. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, w porze nocnej oraz w niedzielę i święta stanowi pracę w 
           godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy.”

        3. w § 15 dodaje się punkt 3. i punkt 4 w brzemieniu:
           „3. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w 
           tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach
           nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy
           najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w przypadku:
           1) pracowników administracji i obsługi, w tym samym wymiarze”,
           2) pracowników pedagogicznych w wymiarze o połowę wyższym, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia
               należnego pracownikowi za miesięczny wymiar czasu pracy.
        4. W przypadkach określonych w punkcie 3 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.”

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Poradni.

§3. Zmiana Regulaminu pracy wchodzi w życie w dniu 11.01.2017 r.